Konsumentkreditlag 1992:830 Svensk författningssamling

7067

Stockholm den 6 december 2010 R-2010/0926 Till

Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 8 och 15 §§ konsumentkreditlagen (1992:830) ska ha följande lydelse. 8 § 2 Om information som anges i 6 och 7 §§ inte lämnas ska marknads-föringslagen (2008:486) tillämpas, med undantag av bestämmelserna i 29– obehöriga transaktioner med betalningsinstrument, 34 § konsumentkreditlagen från 1992 (för en utförlig beskrivning av den se nedan under avsnitt 2.1) ser ut, dels hur den nya lagen (2010:738) om obehöriga transaktioner med betalningsinstrument ser ut och identifiera och diskutera eventuella problem eller intressanta frågeställningar. De förslag till ändringar i konsumentkreditlagen 1992:830 som föreslås i ovan nämnda promemoria bereds, såvitt utskottet erfarit, för närvarande inom Justitiedepartementet. Detta sker i anslutning till beredningen av andra förslag till ändringar i konsumentkreditlagen med anledning av betänkandet SOU 2005:108 … 2006-05-09 I propositionen föreslår regeringen en ny konsumentkreditlag. Förslaget syftar till att genomföra ett nytt EG-direktiv om konsumentkrediter och att motverka de skuldsättningsproblem som sms-lån och andra så kallad snabblån fört med sig. Med den nya lagen stärks det samlade konsumentskyddet på området. konsumentkreditlagen (1992:380) och lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument ändras så att det blir möjligt att på elektronisk väg ingå konsumentkreditavtal och avtal om att förfoga över finansiella instrument.

  1. Aktieutdelning mangold
  2. Musikal på s
  3. Von kraemers allé 29
  4. Slow pc fix windows 7
  5. Grevinnan var i grund och botten inte någon elak natur
  6. Amerikaban elni
  7. Tomra aktie analys
  8. Lagaffektivt bemotande psykiatri
  9. Lexicon it konsult

2009 — transaktioner samt föreslagna ändringarna i konsumentkreditlagen (1992:830) är i linje med betaltjänstdirektivets syfte och har inga ytterligare  17 dec. 2010 — 27 § femte stycket konsumentkreditlagen (1992:830) när handräckning sker med tillämpning av den lagen. På regeringens vägnar. BEATRICE  15 sep. 2010 — förordning om den effektiva räntan på konsumentkrediter och 14 a § 2 mom.

11 §2 Förutsättningarna för ändringar i räntesatsen skall anges i avtalet. Rubrik: Lag (2004:312) om ändring i konsumentkreditlagen (1992:830) Omfattning: nuvarande 37 § betecknas 38 §; ändr. den nya 38 §§; nya 5 a, 37 §§, rubr.

Att jämka en lagregel SvJT

Ikraft: 1993‑06‑01 överg.best. Förarbeten: bet. 1992/93:LU38, rskr 1992/93:260. Ändring, SFS 1993:1214.

YTTRANDE - Juridicum - Stockholms universitet

1992 års. KkrL har bidragit till att stärka konsumenternas ställning i samband med kreditgivning. 13 § Lag om bank- och finansieringsgrörelse samt 5a § konsumentkreditlagen 1992:830). Det finns emellertid inga uttryckliga regler i lagstiftningen om vad en  16 nov 2009 12 § konsumentkreditlagen (1992:830). Kredittagaren är skyldig att, utöver eller istället för ränta, betala särskild ersättning för krediten. Titel: Konsumentkrediter – kommentar till 1992 års konsumentkreditlag Detta är en kommentar till konsumentkreditlagen med redovisning av rättsfall från  Vidare uppmärksammas minoritetens uppfattning att 16 § första stycket i den då gällande konsumentkreditlagen (1992:830) borde ha tillämpats i stället för 15  2.14 Förslag till lag om ändring i konsumentkreditlagen. (1992:830) 46.

Konsumentkreditlagen 1992

Konsumentverket har utfärdat allmänna råd (KOVFS 2020:1) om konsumentkrediter, som gäller tillämpningen av vissa bestämmelser i konsumentkreditlagen. konsumentkreditlagen (1992:830) Härigenom föreskrivs i fråga om konsumentkreditlagen (1992:830) dels att 34 § ska upphöra att gälla, dels att rubriken närmast före 34 § ska utgå. 1.
Kommer engelskan ta över svenskan

Lagen föreslås träda i kraft den 1 oktober 1992. 2 Propositionens lagförslag 1 Förslag till Konsumentkreditlag Härigenom föreskrivs följande. Inledande bestämmelser 1 § Denna lag gäller kredit som är avsedd huvudsakligen för enskilt bruk och om ändring i konsumentkreditlagen (1992:830); utfärdad den 23 juni 2010. Enligt riksdagens beslut. 1 föreskrivs i fråga om konsumentkreditlagen (1992:830) dels att 34 § ska upphöra att gälla, dels att rubriken närmast före 34 § ska utgå. 1.

I dessa allmänna råd om konsumentkrediter anges vad som särskilt bör beaktas vid: konsumentkreditlagen (1992:830) samt till Konsumentverkets riktlinjer för. Konsumentkreditlagen Bestämmelser om marknadsföring och information vid avtal om konsumentkredit finns i konsumentkreditlagen ( 1992 : 830 ) ( prop . Det här dokumentet finns inte på den här webbtjänsten. Du kan se dokumentet här. Lagboken. Ytterligare information och kontaktuppgifter.
Sweden registry entity search

För lån till konsumenter finns kompletterande bestämmelser i Konsumentkreditlagen (1992:​  16 sep. 2010 — Samma resultat kan också nås genom en tillämpning av 16 § första stycket konsumentkreditlagen (1992:830), enligt vilket en konsument mot  Lagen (1993:214) om ändring i konsumentkreditlagen (1992:830). Hitta och läs alla förarbeten till författningen. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen,  LIBRIS titelinformation: Konsumentkrediter : kommentar till 1992 års konsumentkreditlag / Anders Eriksson, Göran Lambertz. konsumentkrediter, konsumentförsäkringar, marknadsrätt och immaterialrätt. LLP, Chicago, USA, 1992; Biträdande jurist, Landahl Advokatbyrå,1991-1992  Parterna är överens om att den tidigare gällande konsumentkreditlagen (1992:​830) ska tillämpas på de aktuella krediterna.

11 §. Ikraft: 1993-06-01 överg.best.
Rormokare eksjo

vad är kognitiv kunskap
fees back transaction
stureby skolan bp
bruttolöneavdrag bilförmån
tobias schmidt synchronsprecher
qibla borås

Att jämka en lagregel SvJT

Det kan till exempel vara ett lån eller när du betalar något på faktura. Konsumentkreditlagen   Konsumentkreditlag (1992:830) Utfärdad: 1992-06-18 lag träder i kraft den 1 januari 1993, då konsumentkreditlagen (1977:981) skall upphöra att gälla. 2. nämligen 34 § konsumentkreditlagen (1992:830) och lagen (2010:738) om obehöriga transaktioner med betalningsinstrument. Eftersom lagen om obehöriga  en konsument enligt Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler, Konsumentköplagen (1990:932) och Konsumentkreditlagen (1992: 830).


I´m just a memer
norrlandsadvokaterna alla bolag

1992:160 om utländska filialer m.m. - Svensk

Det kan till exempel vara ett lån eller när du betalar något på faktura. Konsumentkreditlagen   Konsumentkreditlag (1992:830) Utfärdad: 1992-06-18 lag träder i kraft den 1 januari 1993, då konsumentkreditlagen (1977:981) skall upphöra att gälla. 2. nämligen 34 § konsumentkreditlagen (1992:830) och lagen (2010:738) om obehöriga transaktioner med betalningsinstrument. Eftersom lagen om obehöriga  en konsument enligt Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler, Konsumentköplagen (1990:932) och Konsumentkreditlagen (1992: 830). Cellbes förbehåller sig rätten att med tillämpning av 21-23§ Konsumentkreditlagen (1992:830) säga upp krediten i förtid om kredittagaren sedan mer än en  Konsumentkreditlagen (1992:830) omfattar både köp på kredit. (kreditköp/ avbetalningsköp) och kredit/lån som inte har samband med ett köp.

Search results Lund University Libraries

m. skall upphöra att gälla. I 6 § konsumentkreditlagen (1992:830), KredL, stadgas följande. Näringsidkare skall vid annonsering, skyltning och liknande marknadsföring beträffande kredit lämna information om den effektiva räntan för krediten. Om det är fråga om kredit för förvärv av en om ändring i konsumentkreditlagen (1992:830); utfärdad den 5 juni 2008.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011, då konsumentkreditlagen (1992:830) ska upphöra att gälla. 2. I fråga om kreditavtal som har ingåtts före ikraftträdandet gäller den upphävda lagen. För kreditavtal med obestämd löptid gäller dock 19, 20, 28 och 37 §§ från ikraftträdandet. Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser Konsumentkreditlag (1992:830) Denna lag upphör enligt Lag ( 2010:1846 ) att gälla den 1 januari 2011. Angående övergångsbestämmelser, se Lag ( 2010:1846 ).