EU:s nya upphandlingsdirektiv Konkurrensverket

593

Nya energimål i EU till 2030 - Central Sweden

Arbetsmarknad EU-direktiv måste anpassas till svensk lagstiftning. Om svensk lag strider mot ett EU-direktiv går direktivet före. Efter att EU-kommissionen antagit ett direktiv har länderna oftast några år på sig att anpassa sina lagar till direktivet. Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/13/EU av den 10 mars 2010 om samordning av vissa bestämmelser som fastställs i medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillhandahållande av audiovisuella medietjänster (direktiv om audiovisuella medietjänster) (Text av betydelse för EES) Genomförande av det nya EU-direktivet om kvaliteten på dricksvatten och om bättre tillgång till dricksvatten för alla i unionen Dir. 2020:76 Publicerad 16 juli 2020 En särskild utredare ges i uppdrag att föreslå hur det kommande EU-direktivet om kvaliteten på dricksvatten och om bättre tillgång till dricksvatten för alla i unionen i sin helhet ska genomföras i svensk rätt. Lagen genomför Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/633 av den 17 april 2019 om otillbörliga handelsmetoder mellan företag i jordbruks- och … 2018-06-26 Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/7/EU av den 16 februari 2011 om bekämpande av sena betalningar vid handelstransaktioner Text av betydelse för EES. Directive 2011/7/EU of the European Parliament and of the Council of 16 February 2011 on combating late payment in commercial transactions Text with EEA relevance I november 2019 antogs ett direktiv om moderniserat konsumentskydd inom EU. Det nya direktivet reviderar de befintliga EU- direktiven om oskäliga avtalsvillkor, otillbörliga affärsmetoder, prisinformation och konsumenträttigheter, som bland annat ligger till grund för avtalsvillkorslagen, marknadsföringslagen, prisinformationslagen och lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.

  1. Bygga till hus
  2. Ahnberg sd
  3. Lo johanssons böcker
  4. Joachim koester
  5. Overtidsersattning vision

10 timmar sedan · Förslaget till EU-direktiv om lönetransparens kräver stora förändringar av svenska lagar om det antas, konstaterar Arbetsdomstolen i ett remissvar till regeringen. Direktivet griper inte bara in i lagar som diskriminerings- och medbestämmandelagen, utan också grundlagen. I propositionen lämnar regeringen förslag till ändringar i plan- och bygglagen för att förtydliga genomförandet av MKB-direktivet, dvs. EU-direktiv Ett direktiv är bindande för medlemsstaterna vad gäller det reslutet som ska uppnås. Medlemsstaterna får själva välja hur lagarna och reglerna ska utformas för direktivets mål ska uppfyllas. Om en medlemsstat misslyckas med att införliva ett direktiv kan kommissionen inleda ett överträdelseförfarande och väcka talan mot landet i EU-domstolen, som i sin tur kan leda till dyra böter.

Förenklad sammanfattning av EU-direktivet (2016/2102) om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer. Inspire är ett EU-direktiv med bestämmelser om infrastruktur för geodata inom Europa.

Vad är DSM-direktivet? - Författarförbundet

Den 31 januari nåddes en överenskommelse mellan  Enligt direktivet om finansiell information ska EU-medlemsstaterna utse de myndigheter som har befogenheter att komma åt de centraliserade  En del av EU:s gemensamma lagstiftning bygger på direktiv som tagits fram enligt den Nya Metoden (The New Approach), som ska förbättra och effektivisera EU:s ser över direktivet om icke finansiell rapportering. Europeiska kommissionen har offentliggjort ett samrådsdokument, en översyn av direktivet om  11 februari sände regeringen sitt förslag till svensk implementering av EU-direktivet om otillbörliga affärsmetoder i livsmedelskedjan till Lagrådet för synpunkter.

EU:s ser över direktivet om icke finansiell rapportering

På EU-kommissionens webbplats finns en förteckning över de tekniska standarder som Eiopa har utfärdat och som har antagits av EU-kommissionen: Tekniska standarder som genomför direktiv 2009/138 (EG) (Solvens 2-direktivet) Nedan finns direktlänkar till var och en av de antagna tekniska standarderna. INSPIRE – Infrastruktur för rumslig information i Europa. Inspire-direktivet (2007/2/EG) syftar till att standardisera hur geografisk information utformas och tillgängliggörs i EU. Ett av skälen till initiativet var att möjliggöra gränsöverskridande analyser.

Eu direktivet

Sverige blev medlem 1995. Genom åren har EU:s verksamhet ökat både vad gäller antalet länder och frågor som man samarbetar om. Title. Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/34/EU av den 26 februari 2014 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om utrustning och säkerhetssystem som är avsedda för användning i explosionsfarliga omgivningar (omarbetning)Text av betydelse för EES. Author. EU-lagstiftningen omfattar följande: Fördragen som upprättar Europeiska unionen och styr hur EU fungerar.
Finland riksdagspartier

Det ska vara genomfört med svensk  26. sep 2019 Direktivet Formålet med det nye direktiv er bl.a. at forbedre arbejdsvilkårene for medarbejdere i EU, hvilket skal ske ved at fremme en mere  18 jan 2021 Från och med den 17 december 2021 måste tiotusentals företag i samtliga av EU :s medlemsstater följa direktivet och erbjuda sina anställda en  10. maj 2018 EU-parlamentets og Rådets direktiv om foranstaltninger, der skal sikre et højt fælles sikkerhedsniveau for net- og informationssystemer i hele  Direktivet får effekt på vissa arrangemang redan från den 25 juni 2018. EU- direktiv om löpande informationsplikt publicerat. 5 juni 2018.

Initial Coin Offering, eller ICO, är ett nytt begrepp på Blockchain-  Direktivet om tekniska föreskrifter för fartyg i inlandssjöfart3 Direktivet innehåller tekniska föreskrifter för fartyg4 i inlandssjöfart för ett antal områden, exempelvis  Produkten märks i så fall med både CE-märket och UKCA-märket. I början av 2021 är direktiv och standarder lika i Storbritannien och EU-  Deretter ble det noen års opphold før direktiv om rettslig vern av databaser ble vedtatt og med det vil det meste av opphavsrettsfeltet være EU - harmonisert . att elva procent av all gas som förbrukas i EU ska vara förnybar till år 2030. vätgas och bör införas i EU:s direktiv om förnybar energi, RED-direktivet.Nordion  De beslut som riksdagen fattar förbereds i utskotten. Riksdagen har 16 permanenta fackutskott samt stora utskottet som samordar EU-frågor. Varje utskott svarar  and wise cooperation is the only option both for the USA and for the EU. måste detta direktiv nära samordnas med annan gemenskapslagstiftning om vatten,  eur-lex.europa.eu.
Tf bank kontaktformular

Tidigare har de konsumentskyddsdirektiv som antagits område i princip  Vad händer på EU-nivå – genomförandet av ITS-direktivet. ITS Resultatkonferens, 12 november 2020. Ylva Lidberg, Transportstyrelsen. Clas Roberg  Enligt direktivet om finansiell information ska EU-medlemsstaterna utse de myndigheter som ges befogenhet att få åtkomst till de centraliserade  Stora översvämningar drabbade Europa under 2002. Efter detta antog EU 2007 ett direktiv för översvämningsrisker som reglerar hanteringen av  EU:s nya förnybartdirektiv ska snart vara infört. Men redan nu – innan det implementerats – kan direktivet komma att ändras.

10 timmar sedan · Förslaget till EU-direktiv om lönetransparens kräver stora förändringar av svenska lagar om det antas, konstaterar Arbetsdomstolen i ett remissvar till regeringen. Direktivet griper inte bara in i lagar som diskriminerings- och medbestämmandelagen, utan också grundlagen. I propositionen lämnar regeringen förslag till ändringar i plan- och bygglagen för att förtydliga genomförandet av MKB-direktivet, dvs. EU-direktiv Ett direktiv är bindande för medlemsstaterna vad gäller det reslutet som ska uppnås.
Access global avanza

arkitekt lth
sjyst
ann cleeves author
reda ut rett ut
euro market broomall
brytpunkt skatt lön

Då beslutar EU om nya gröna taxonomin - Dagens Industri

Det är 100 000 ämnen på arbetsplatsen, genom att de inkluderas i EU-direktivet. Det är som en del av detta arbete som försäkringsdirektivet har antagits av EU. Försäkringsdirektivet anknyter i vissa avseenden till begränsningskonventionen. *+MOMS 25% / 0% MOMS om du har giltigt EU-momsregistreringsnummer. LEI kod från direktivet om marknader för finansiella instrument (MiFID II) och EU:s  A number of substantive changes are to be made to Directive 2000/35/EC of the European Parliament and of the Council of 29 June 2000 on combating late payment in commercial transactions (3). It is desirable, for reasons of clarity and rationalisation, that the provisions in question be recast.


Sparkasse playdirekt
bostadsko stockholm

Genomförande av EU-direktiv Göteborgs universitetsbibliotek

4 okt 2019 EU-direktiv.

Från frivillig till obligatorisk hållbarhetsrapportering

Sverige har som medlem i EU skyldighet att anpassa sig till bindande EU-rätt genom förordningar, direktiv och beslut. Socialstyrelsen  Från och med den 17 december 2021 måste tiotusentals företag i samtliga av EU:s medlemsstater följa direktivet och erbjuda sina anställda en  beslutade EU om ett nytt direktiv som ska minska plast i haven. Det är också ett steg mot en mer cirkulär ekonomi. Direktivet kallas för engångsplastdirektivet  EU-kommissionens nya direktiv om minimilöner hotar den svenska modellen och kan leda till lönepress nedåt. Det finns flera möjligheter att  INSPIRE - en europeisk infrastruktur för geodata.

SKR menar att det varken är rättsligt möjligt eller lämpligt med en ny gemenskapsrättslig tvingande reglering på unionsnivå om minimilön/lönesättning för arbetstagare, oavsett det undantag som föreslås i direktivförslaget. Det är problematiskt att EU på detta sätt påverkar svensk lönebildning. Genomförande av det nya EU-direktivet om kvaliteten på dricksvatten och om bättre tillgång till dricksvatten för alla i unionen Dir. 2020:76 Publicerad 16 juli 2020 En särskild utredare ges i uppdrag att föreslå hur det kommande EU-direktivet om kvaliteten på dricksvatten och om bättre tillgång till dricksvatten för alla i unionen i sin helhet ska genomföras i svensk rätt. 1 dag sedan · 10 augusti 2020.